Az egyesület

Az Egyesület célja az aikido nevű japán harci művészet magyarországi oktatásának fejlesztése, illetve tagjai számára ezen harci művészet magas szintű gyakorlásához való segítségnyújtás.

Az aikidóról: az aikido egy Japánban létrejött harci művészet, amely fő céljának az egyén önvédelmi képességeinek fokozása mellett a modern testedzés megvalósítását illetve a japán kultúra mélyebb megismertetését tekinti. Az aikido éppen békés jellege és bármely ember számára alkalmas volta miatt gyorsan népszerűvé vált és elterjedt az egész világon, és mindenütt, ahol gyakorolják, szervezeti formáit a demokratikus berendezkedés és a tagok jogegyenlősége határozza meg.

Az Egyesületet az aikido azon gyakorlói hozták létre, akik gyakorlásukat az AIKIDO KOBAYASHI DOJO útmutatásai alapján kívánják folytatni.
Az Egyesület tagja lehet minden olyan személy, aki ezen Alapszabályzatot elfogadja, s vállalja, hogy folyamatosan azoknak megfelelöen tevékenykedik.
Az Egyesület tagjai oktatási tevékenységük alapjává az Aikido Kobayashi Dojo által tanított technikákat és oktatási módszereket teszik s azoktól nem térnek el.
Az Egyesület tagjai egyöntetűen elfogadják, hogy az aikidót annak az Alapító által meghatározott természetében gyakorolják, és elkerülik az aikido összemosását bármely más diszciplínával, legyen az vallás avagy egyéb szellemi út.


Az Egyesület tagjai elfogadják, hogy az Egyesület dojóiban folyó gyakorlást az egymást segítő, baráti légkör kell, hogy jellemezze, s kötelezik magukat arra, hogy tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, amely ezt megzavarhatja (testi fenyítés, megalázó büntetés, stb.). Az Egyesület bármely dojójának vezetője (edzésvezetője) a dojo harmóniája ellen vétőket figyelmeztetheti, az edzésről elküldheti, végső esetben a dojóból kizárhatja, ám más módon nem büntetheti.
Az Egyesület dojóinak vezetői (edzésvezetői) kötelesek az edzés alatt, s más, az aikidóval összefüggő alkalmakkor tartózkodni vallási, politikai meggyőzéstől, gyűlöletkeltésre alkalmas kijelentéstől, üzleti vagy reklámtevékenység folytatásától, s kötelesek fellépni ellene, ha másoknál ilyet tapasztalnak.
Az Egyesület tagjai vállalják, hogy az aikidót Ueshiba Morihei sensei (az aikido alapítója) tanításai alapján annak békés, harmóniára törekvő szellemében gyakorolják, s tartózkodnak a művészet bármely olyan célra való felhasználásától, amely annak békés jellegével nem egyezik meg.

Az egyesület működése (részlet az Alapszabályból)

Egyesületünk legmagasabb szintű vezető szerve a Küldöttgyűlés, amely évente minimum egyszer ül össze. A Küldöttgyűlésre küldötteket az egyes dojók delegálnak, oly módon, hogy 10 egyesületi tag után 1 küldöttet választanak. A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a szokásos alapjogok (egyesülés, feloszlás stb.) mellett az Elnökség (5 fő), Titkár és Tiszteletbeli elnök megválasztása.
Az Elnökség két Küldöttgyűlés közötti ügyvitelért felelős szerv. Az elnök és az alelnök az Egyesület hivatalos képviselője. Az Elnökség hozza meg valamennyi, a mandátuma alatti időszakban felmerülő kérdésben a döntést, kiírja a táborokat, vizsgákat, folyamatosan ellenőrzi az elnök és a titkár munkáját stb. Az Egyesület alapszervezeti szintje a dojo. Minden dojo a Küldöttgyűlést megelőzően taggyűlést tart, ahol megválasztja a Küldöttgyűlésre delegálni kívánt küldötteit.